دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

دست نوشته های یک سرباز

سرباز شدن برای سر باختن است

مشخصات بلاگ
دست نوشته های یک سرباز

گاهی قلم در دست میگیرم و به تبع آن ورق سیاه میکنم. از این رو خود را از اهالی قلم میدانم. اگر شهید بودم سیدمان می شد آقا سید مرتضی و آقا سید مرتضی که بسیجی بود میگفت پیام بسیجی اطاعت است، اطاعتی که از عشق به ولایت بر می خیزد.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
15 شهریور 94
اینقدر در این روز و شب تنهایی 
هی زخم نزن به این تب تنهایی
تو رفته ای و دوباره عاشق شده ام
عاشق شده ام لب به لب تنهایی

خیلی قبل تر ها بعد از دیدن محمد رضا سرشار
آرامش مردهای بزرگ شاید مهمترین ویژگی آنها باشد.